Sunday, 24/01/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Tân Hạnh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổng kết

Khai giảng năm học 2016 - 2017 vào ngày 05 tháng 9 năm 2017

1 – Tuyên bố lý do

                               KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!

                               KÝnh th­a c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn

Thêi gian ®· nhÑ nhµng l­ít qua mau trªn tõng c¸nh ph­îng, lµm dÞu ®i nh÷ng tiÕng ve, xua ®i c¸i n¾ng hÌ oi ¶, nhõ¬ng chç cho sù dÞu dµng m¸t mÎ cña mïa thu. Mïa thu sang víi bao ¸nh m¸t hiÒn hoµ, trêi thu trong xanh, tiÕng trèng truêng réi r·, cuèn s¸ch më sang trang

          KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c vÞ kh¸ch quý, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mến !

Mét mïa hÌ bæ Ých ®· tr«i qua, mét n¨m häc míi l¹i b¾t ®Çu. Trong kh«ng khÝ t­ng bõng cña c¶ n­íc chµo mõng ngµy héi  Toµn d©n ®­a trÎ ®Õn tr­êng,      

  H«m nay ®­îc sù cho phép cña phßng gi¸o dôc& ĐT huyÖn Vũng liêm, ®­îc sù quan t©m cña ®¶ng uû, uû ban nh©n d©n x· Trung Hiệp. Vµ Sù nhÊt trÝ cña  chi bé tr­êng THCS Trung Hiệp. ThÇy trß tr­êng THCS Trung Hiệp long träng tæ chøc  LÔ khai gi¶ng n¨m häc 2012- 2013. N¨m häc míi sÏ g¾n víi bao nhiªu khã kh¨n vµ thö th¸ch cña thÇy vµ trß nh­ng t­¬ng lai sẽ tràn ®µy høa hÑn.Đó là lý do buổi lễ hôm nay

  1. CHÀO CỜ
  2. GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

                               KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!

                   KÝnh th­a c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn!

            Đến dự lễ khai giảng của trường THCS Trung Hiệp, chúng ta được dón tiếp :

            1 –

            2

            3 –

            4-

            5-

            6-

            7-

            8-

            9-

Cùng toàn thể quý thầy cô giáo, các em học sinh của trương ta

Thay mặt BTC xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu cùng toàn thể thầy cô giáo cùng các em có mặt trong buổi lễ hôm nay ( Trống – vỗ tay)

            4. ĐỌC THƯ  CỦA TU , HĐND, UBND , UBMTTQVN tỉnh Vĩnh long

            Nhân ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, cũng là ngày trên cả nước tưng bửng khai giảng năm học mới , TU- HĐND- UBND – UBMTTQVN tỉnh Vĩnh long đã gởi thư chúc mừng các thầy cô giáo công chức viên chức ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học 2012 – 2013 . Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông ( bà ) …………………………………………..lên đọc thư này . xin kính mời !

     ( §¸p tõ)

            5.  DIỄN VĂN KHAI GIẢNG VÀ ĐÁNH TRỐNG KHAI TRƯỜNG

             Tiếp tục chương trình buổi lễ tôi xin trân trọng kính mời thầy Lý Hoàng Thiện , hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng năm học và đánh trống khai trường năm học mới

            ( §¸p tõ)

 

             6 Ph¸t ®éng th¸ng ATGT

            KÝnh th­a :..............

            H­ëng øng n¨m “V¨n hãa giao th«ng ,th¸ng ATGT,  nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc t«i xin tr©n träng giíi thiÖu vµ kÝnh mêi thÇy NguyÔn Hoµng Dòng lªn ph¸t ®éng th¸ng ATGT trong th¸ng 9 nµy , xin kÝnh mêi

            ( §¸p tõ)

             7-  Ph¸t ®éng phong trµo x©y dùng tr­êng häc TT HSTC

            KÝnh th­a : .................................

H­ëng øng phong trµo x©y dùng THTT HSTC cña BGD & §T ban hµnh , trong n¨m häc võa qua thÇy trß tr­êng THCS Trung HiÖp ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tiªu chÝ ®· ®Ò ra vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ víi nhiÒu tiªu chÝ . Trong n¨m häc míi nµy tr­êng THCS Trung HiÖp sÏ  tiÕp tôc  phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt h¬n tÊt c¶ c¸c tiªu chÝ cña BGD ban hµnh , t«i xin kÝnh mêi thÇy Vâ V¨n Thu PHT  nhµ tr­êng sÏ lªn triÓn khai phong trµo x©y dùng THTT, - HSTC trong n¨m häc 2012- 2013 , xin kÝnh mêi thÇy . ( §¸p tõ )

8- TÆng quµ cho HS giái v­ît khã

                               KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!

                   KÝnh th­a c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp chung của toàn xã hội , ngoài sự chăm lo giáo dục của thầy cô ở nhà trường các em HS của chúng ta luôn được sự yêu thương giúp đở của mọi tầng lớp ngoài xã hội . Năm học mới này trường THCS Trung hiệp được một nhà tài trợ là cựu học sinh của trường những năm 80 đó là TS Lê Văn Út quê quán xã Trung Chánh tài trợ cho HS trường ta 10 suất học bổng mỗi phần trị giá 200000 đồng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng cố gắng vươn lên trong học tập . Sau đây mời những HS có tên sau đây bước lên nhận học bổng này

  1. Lê Thị Yến Nhi – 6/1                                6- Cao Thị Thiên Thảo  - 8/1
  2. Đặng Hòang Khang – 6/1                           7- Đoàn Thị Thanh Chúc    - 8/2
  3. Đặng Anh Thư       - 6/2                              8- Đặng Thị Yến Nhi         - 9/1
  4. Đặng Chí Linh     - 7/1                                9-  Đặng Hoàng Lâm         - 9/2
  5. Nguyễn Gia Tài    - 7/2                               10- Nguyễn Hoàng Nam    - 9/1

Trân trọng kính mời thầy Lý Hoàng Thiện sẽ đại diện trao các học bổng này

     Trong năm học vừa qua Công đoàn nhà trường cũng đã phát động trong công đoàn viên của nhà trường  quyên góp được một suất học bổng tặng cho HS có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập , qua xét chọn nhà trường thống nhất trao suất này cho em Đặng Chí Cường lớp 7/2, mời em bước lên trên nhận và kính mời cô Lê Thị Nở  CTCĐ nhà trường lên trao suất học bổng này

               9- Đọc quyết tâm thư

          KÝnh thưa quý v đại biu, quý v khách mi, kính thưa quý thy , cùng toàn thể các em hc sinh thân mến! Nh­ vËy n¨m häc míi cña thÇy vµ trß tr­êng THCS Trung Hiệp ®· chÝnh thøc b¾t ®Çu.Trong không khí tưng bng, phn khi nµy, vi nhng s quan tâm đặc bit ca các cấp lãnh đạo, chc hn mi mçi thÇy c« giáo đều có chung những suy nghĩ, những tâm trạng khác nhau. Sau đây tôi xin tr©n träng giíi thiÖu thÇy TrÇn Văn Quận, mét gi¸o viªn lu«n t©m huyÕt víi nghÒ trong nhiÒu n¨m qua ®i din cho tËp thÓ Héi ®ång s­ ph¹m nhµ tr­êng lên phát biểu víi nh÷ng lêi quyÕt t©m trong n¨m häc míi nµy . Xin kÝnh mêi thÇy.

 ( §¸p tõ)

            10- Ph¸t biÓu cña HS 

            KÝnh th­a :............

             Trong thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác Hồ đã viêt: " Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần rất lớn công học tập của các em…". Như vậy nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi học sinh là rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề đòi hỏi các em phải luôn phấn đấu, học tập rèn luyện, tu dưỡng để trở thành con ngoan trò giỏi- trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

            Tiếp theo chương trình, em: ……………………… , học sinh lớp ….  thay mặt cho  ……. em học sinh trong toàn trường lên phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ học tập , rèn luyện trong năm học mới. Xin mời em!

                  Đáp từ

            Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

             Kính thưa các thầy cô giáo!

Cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

     Năm học 2012- 2013 đã bắt đầu. Đây là năm học tiếp tục triển khai  và thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung ",là năm tiếp tục phát động xây dựng " trường học thân thiện, học sinh tích cực" Là năm học tiếp tục Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, là năm học nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức . Đặc biệt trong năm học này, được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của phụ huynh, sợ nỗ lực của các em học sinh, sự nhiệt tình " Hết lòng vì học sinh thân yêu " của đội ngũ các thầy cô giáo trong nhà trường; chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng: Trường THCS Trung Hiệp sẽ đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy , xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

Thay mặt cho ban tổ chức tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, các ban ngành đoàn thể.Cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các bậc phụ huynh, sự giúp đỡ của lực lượng xã hội trong các năm học vừa qua và trong các năm tới. Bước trên thềm năm học mới, với tinh thần vượt khó của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường, với sự quan tâm của địa phương và các cấp các ngành. thầy và trò nhà trường hứa quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành tháng lợi nhiệm vụ năm học.

              Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin tuyên bố  lễ Khai Giảng năm học 2012- 2013 của trường THCS Trung Hiệp đến đây kết thúc

     Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khoẻ hạnh phúc.              Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, không ngừng tiến bộ. Trân trong kính chào !


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 44
Tháng trước : 170
Năm 2021 : 44
Năm trước : 5.067
Tổng số : 6.050